Informaţia Hidrologică

la 15 februarie 2016

 

Ca urmare  a  observatiilor  şi a studiilor   efectuate  de  Direcţia  Hidrologie a Serviciului  Hidrometeorologic  de  Stat  privind  scurgerea   pentru  această perioadă şi   declanşarea  Apelor  Mari  de  Primăvară,   prezentăm    următoarea  informatie  hidrologică.

 

Caracteristica Formaţiunilor de gheaţă:

 

Conform informaţiei la data de 15 februarie 2016, pe r. Prut formaţiunile de gheaţă  ( amestec de gheaţă ) se menţin pe lacul de acumulare Costeşti-Stînca, iar celelalte sectoare a rîului s-au eliberat de gheaţă la sfîrşitul primei decade începutul decadei a doua a lunii februarie (data medie a eliberării rîurilor de gheaţă este  a doua  decadă  a   lunii  februarie).

Pe r. Nistru se menţine pod de gheaţă îmbibată cu apă doar pe lacul de acumulare Dubăsari în or. Dubăsari, iar  celelalte sectoare ale  rîului s-au eliberat de gheaţă în prima jumătate a decadei  lunii februarie.

Rîurile mici s-au eliberat de   formaţiunile   de gheaţă la mijlocul primei decade a lunii februarie.

 

Caracteristica rezervelor de apă din zăpadă:

 

Stratul stabil de zăpadă în iarna 2015-2016  pe  bazinile  hidrografice  ale  rîului Nistru şi Prut de pe teritoriul  din Ucraina şi  de pe teritoriul Republicii Moldova  s-a format în prima  decadă a  lunii ianuarie a  anului 2016, iar la sfîrşitul lunii ianuarie s-a topit.

 

Volumul mediu multianual  al rezervei de apă din zăpadă la începutul Apelor Mari de Primăvară, constituie;

-    în cursul superior al r. Nistru (Ucraina) 38 mm;

-    în cursul superior al r. Prut (Ucraina)     42 mm.

Volumul  mediu multianual a rezervei de apă din zăpadă la  începutul Apelor Mari de Primăvară  pe teritoriul Republicii Moldova, constituie;

-    în partea de nord    30-40 mm;

-    în partea centrală    20-30 mm;

-    în partea de sud      15-20 mm.

  

Informaţii privind nivelurile apei în lacurile de acumulare:

 

Nivelul apei în lacurile de acumulare este mai jos de Nivelul Normal de Retenţie:

Nivelul Normal de Retenţie (NNR) - element al unui lac de acumulare corespunzător celei mai ridicate cote a nivelului apei în lac, în  perioada expluatări normale.

 

În lacul de acumulare Dnestrovsc (r. Nistru, Ucraina) nivelul apei este mai jos de cît NNR cu 5.33 m (volumul liber al Rezervorului Dnestrovsc pînă la atingerea cotei NNR este de circa 708 mln. m3),

În lacul  de  acumulare  Dubăsari  (r.Nistru, Moldova)  nivelul apei  este  la  NNR.

În lacul de acumulare Costeşti-Stînca (r. Prut)  nivelul apei este mai jos de cît NNR cu circa 4.55 m  (volumul liber,  al Rezervorului Costeşti-Stînca pînă la atingerea cotei NNR este de circa 244 mln m3).

Dinamica Apelor Mari de Primăvară  sunt în raport direct cu evoluţia  condiţiilor hidrometeorologice  din  munţii Carpaţi  cît şi  din teritoriul Republicii  Moldova.

 

Apele Mari de Primăvară

 

Caracteristicile scurgerii de primăvară (niveluri şi debite de apă înalte) în general sunt determinate de rezervele de zăpadă acumulate în perioada de iarnă. Sunt împortante de easemenea condiţiile de topire a zăpezii şi de scurgere  a apelor provenite din topirea zăpezilor şi din ploi. Aceşti factori şi combinaţia lor sunt luaţi în vedere pentru fiecare an în parte.

În iarna din anii 2015-2016 în bazinele cursurilor superioare ale rîurilor Nistru şi Prut (Ucraina) condiţiile  meteorologice  au determinat formarea nivelurilor şi debitelor de apă joase în comparaţie cu indicii medii multianuali. 

  Volumul apelor mari de primăvară în anul 2016 va depinde în general de intensitatea proceselor meteorologice şi căderea precipitaţiilor  pentru această perioadă şi se prevede a fi:

-   în r.Nistru mai jos de normă 1,0-1,4 km3     (norma 1,9 km3 );

-   în r. Prut - mai jos de normă    0,20- 0,30 km3   (norma 0,40 km3 ).

Prezenţa unui volum liber în lacurile de acumulare Costeşti-Stînca şi Dnestrovsc permite acumularea a unei părţi mari din volumul Apelor Mari de Primăvară. În cazul căderii unor precipitaţii intensive pe r. Prut este posibilă creşterea de scurtă durată a nivelului apei, izolat cu ieşirea apei în luncă.

 

Nivelurile şi debitele maxime de apă în rîurile Nistru şi Prut pe teritoriul R. Moldova vor depinde de mărimea debitelor de apă deversate din lacurile de acumulare şi vor fi anticipate prin  (prevăzute de) prognozele hidrologice de scurtă durată cu anticipare de 1-5 zile.

 

Întrucît rezerva de apă din zăpadă pe teritoriul R. Moldova la data întocmirii prezentei  Informaţii Hidrologice lipseşte,  volumul estimat al Apelor Mari de Primăvară în majoritatea rîurilor mici din R. Moldova se prevede a fi semnificativ mai jos de normă.

În r. Răut volumul Apelor Mari de Primăvară la  Postul  Hidrologic  Jeloboc se prognozează  în  limitele a 0,020 km3 (norma 0,09 km3) ceea ce  constitue 20-30% din normă, în  restul  râurilor  mici din ţară  volumul scurgerii  Apelor Mari de Primăvară  este prognozat  mai mic  de  50%  din valoarea medie multianuală.

 

  Agenţii economici, pe teritoriul cărora sunt amplasate lacuri de acumulare şi iazuri, cât şi proprietarii de obiecte hidrotehnice sunt obligaţi să acorde o atenţie deosebită stării barajelor,  deoarece în perioada Apelor Mari de Primăvară starea avariată a barajelor poate duce la ruperea lor, provocând formarea undei de viitură, ce poate inunda unele localităţi şi infrastructura.

           

Director                    Mihail Roibu

 

Exec:    V. Cazac

Tel:      (022) 77 36 22 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ